یکشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۵

UniversalPersian -UniPers

یونی پرس
یکی از مشکلاتی که در زبان فارسی و ابزارهای پردازش آن وجود دارد، خط زبان فارسی است. بسیاری از واژه ها آنگونه که نوشته می شوند خوانده نمی شوند. گروهی برای حل این مشکل استفاده از الفبای لاتین را پیشنهاد می کنند. بعنوان مثال یونی پارس به ما کمک می کند که بتوانیم خط فارسی را کمی تصحیح کنیم. در زیر مطالبی از این سایت نقل شده است. متاسفانه انشای نوشته شده کمی متفاوت از فارسی است که امروزه در ایران مورد استفاده قرار می گیرد و بایستی برای فهم کامل مطالب سایت یا به نسخه انگلیسی آن مراجعه نمائیم یا اینکه کلمه به کلمه آنرا به فارسی عامیانه ترجمه نمائیم.
در صورتیکه متولیان این ایده می خواهند چنین خطی را در محیط رایانه گسترش دهند ، می بایست ابزارهای تبدیل متون فارسی معمولی به یونی پارس را نیز تهیه کرده و بعنوان ابزار ارائه نمایند . چرا که یکی از مشکلات اصلی در استفاده از این روش ، نحوه تبدیل متون فارسی معمولی به این حروف است. بنظر کار ساده ای نیست.
به نقل از سایت یونی پارس - بعنوان یک خط فارسی جدید
بـنـشـتـه ى الـفـبـايــى ، خــوانــدن و نــوشـتـن را آسـان و سـرراسـت كـرده ، بـه خــوانـنــده ايــن اجـازه را مـيــدهـد كـه امـلـاى واژه هـا را بـر پـايـه ى فـراگــويـشـشـان بـگــذارد . الـفـبـاى پـارســى جـهـانــى و روشـهـايـش بـر چــونـيـن بـنـشـتـه يــى بـنـيـاد نـهـاده شـده انـد . آمـاجـهـاى دبـيــره ى پـارســى جـهـانــى در زيــر نـمــودارنــد:
فـراهـم كـردن دبـيــره يــى واجــى ، روشـن ، سـاده ، و هـمـسـاز بـر پـايـه ى لـاتـيـن ، بـراى زبـان پـارســى.
خــوانــدن و نــوشـتـن زبـان پـارســى را در دسـتــرس بـيـشـتـر كـاربـران ، از هـر كـشــور و بـا هـر پـايـه ى آمــوزشــى ، بـگــذارد.