چهارشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۴

ترجمه ماشيني

امير شهاب شهابي( دانشگاه آزاد اسلامي) و دكتر عبدالحسين صراف زاده(استاد يار دانشگاه تربيت معلم )

در اين مقاله، خلاصه پژوهش هاي انجام شده در زمينه پردازش زبان فارسي اعم از واكافت ساختواژي، نحوي و معنايي،‌نحوه بازنمايي معناي جملات و به كارگيري دانش بازنمايي شده، درك متن فارسي و ساختار دستور زبان فارسي و نيز نظريه كشتاري چامسكي در ساختار زبان فارسي و پژوهش هايي از اين قبيل گردآوري گرديده اند. اين مجموعه مي تواند در ارائه طريق به پژوهشگراني كه هدفشان تحقيق در حوزه پردازش زبان فارسي است، كمك موثري باشد.در ضمن، به موانع موجود به خصوص در زمينه ابهام معنايي اشاره گرديده و در خاتمه راه حل مناسبي براي ترجمه ماشيني فارسي مورد بررسي قرار گرفته است.

ترجمه ماشینی و مشکلات آن در زبان فارسی