سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۴

اولین همایش بین المللی بومی سازی مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه خط و زبان فارسی

اولين همايش بين‌المللي بومي‌سازي مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه خط و زبان فارسی
۲۵-۲۶ ارديبهشت ماه ۱۳۸۴
شورای عالی اطلاع رسانی و مرکز تحقيقات مخابرات ايران
محورهای همايش
 بررسي استانداردهاي بين‌المللي برا‌ي بومي‌سازي
 بررسی اساس توسعة بومي‌سازي خط و زبان در محيط رايانه
 بررسی چارچوبهاي‌ بين‌المللي بومي‌سازي‌
 هدفمند کردن تحقيقات و توسعة فعاليتهاي بومي‌سازي
 انتخاب بسترهاي مناسب براي توسعه بومي‌سازي با توجه به محدوديتهاي‌محلي
 تبادل تجربيات و تلفيق فعاليتهای بومی سازی در عرصه بين المللی
 بررسی ايجاد يک نهاد منطقه ای برای توسعه بومی سازی خط و زبان فارسی


سخنرانان خارجی و داخلی


Pat Hall, Professor of Computer Science, Open University, UK
Sarmad Hussain, Director of Pan L10N Project of IDRC and Director of Urdu Localization, National University, Pakistan
Reinhard Schäler, Director of the Localization Research Center, University of Limerick, Ireland
Khaled Fattal, Chair Man and CEO of Multilingual Internet Names Consortium, MINC, UK
Guntupalli Karunakar, Project Manager of Indian Linux, Indiaآقای دکتر حبيبی، رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسی
آقای دکتر صدری، معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئيس مرکز تحقيقات مخابرات ايران
آقای مهندس جهانگرد، دبير شورای عالی اطلاع رسانی
آقای دکتر بديع، رئيس پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقيقات مخابرات ايران
آقای دکتر انواری، رئيس موسسه NCICT
آقای دکتر عاصی، عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- زمينه فعاليت، تهيه منابع زبانشناسی
آقای دکتر خداپرستی، عضو هيئت علمی دانشگاه شيراز- زمينه فعاليت ماشين ترجمه
آقای دکتر بی جن خان، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران- زمينه فعاليت، استخراج مفاهيم در يک ارتباط گفتاری
آقای دکتر سپهری راد، مشاور رئيس سازمان و دبير شورای عالی انفورماتيک ايران
آقای دکتر کبير، عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس- زمينه فعاليت، شناسائی نوری حروف (OCR)
آقای دکترربيعی، رئيس مرکز فناوری و ارتباطات پيشرفته دانشگاه صنعتی شريف،
آقای مهندس پورنادر، نماينده ايران در کنسرسيوم يونی کد
آقای مهندس پور ممتاز، کارگزار کارگروه خط و زبان فارسی تکفا
آقای دکتر همايون پور، عضو هيئت علمی دانشگاه اميرکبير- زمينه کار پردازش صوت
آقای دکتر خوانساری، مدير طرح ملی لينوکس فارسی
آقای مهندس آزادنيا، مدير پروژه بومی سازی مرکز تحقيقات مخابرات ايران

هیچ نظری موجود نیست: