دوشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۸۵

کنفرانسی مرتبط با ترجمه ماشینی فارسی

این کنفرانس در زمینه پردازش زبان طبیعی برای زبانهای مشابه زبان عربی ( از نظر نوشتاری) است. این کنفرانس در آمریکا انجام می شود و از اساتید ایرانی هم آقای دکتر بی جن خان و آقای دکتر ارومچیان از دانشگاه تهران بعنوان اعضای کمیته کنفرانس حضور دارند.

کنفرانسی مرتبط با ترجمه ماشینی فارسی

هیچ نظری موجود نیست: