شنبه، آذر ۲۸، ۱۳۸۳

یک موتور جستجوی مبتنی بر پردازش زبان طبیعی

Ask Jeeves Introduces Desktop Search Application
معروفترین موتور جستجوی اینترنتی مبتنی بر پردازش زبان طبیعی با نام Ask Jeeves برنامه جدید ارائه داده است.
کاربران با این برنامه می توانند علاوه بر اینترنت تمامی محتوای کامپیوتر خودشان را با سوالات معمولی در زبان جستجو کنند.
همانطور که در سایت مربوطه توضیح داده شده است این موتور جستجو بر اساس زبان طبیعی کار میکند. یعنی شما بجای نوشتن کلمات کلید می توانید سوال خودتان را کامل نوشته و جواب آنرا کامل دریافت کنید.
برنامه جدید این موتور جستجو رایگان ارائه شده است که از آدرس زیر قابل دریافت استهیچ نظری موجود نیست: