شنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۴

Machine Translation Evaluation

ارزیابی ترجمه ماشینی

یکی از مسائلی که همواره در زمینه ترجمه ماشینی مورد توجه بوده است ، مکانیزمها و پارامترهای ارزیابی نتایج ترجمه است.
ارزیابی یک سیستم ترجمه ماشینی با دادن یک یا چند جمله و مقایسه آن با ترجمه انسانی ، ارزیابی دقیقی نیست. امروزه روشهای مختلفی برای ارزیابی و مقایسه ترجمه ماشینی و انسانی ارائه شده اند که هر کدام به نوبه خود ارزیابی نسبتا مناسبی ارائه می نمایند.
یکی از روشهای معروف BLUE است
این روش توسط محققان در شرکت IBM توسعه داده شده است.
جدیدا دانشگاه بارسلون سیستمی را برای ارزیابی سیستمهای ترجمه ماشینی ارائه داده است که بر اساس چندین روش می تواند ارزابی را انجام دهد.
این سیستم با نام IQ شناخته شده است.
این سیستم ارزیابی Open Source بوده و هر کسی می تواند بر اساس نیاز خودش آنرا تنظیم نموده و استفاده نماید.