چهارشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۲

اولین گزارش از سمیناری با عنوان توسعه کاربرد خط و زبان فارسی در دنیای رایانه

این سمینار با یک ساعت تاخیر بدلیل باران در ساعت 9 صبح شروع شد.
ساعت 9:10 دقیقه:
در این ساعت فهمیدم که برنامه ارائه سمینارها عوض شده و بحث ترجمه ماشینی که قرار بود من ارائه کنم از ساعت 8:40 دقیقه به ساعت 15 منتقل شده و بحث ابتدائی در مورد تزاروس است.
جالبه که تمام افرادی که بر روی تزاروس کار می کنند و مثلا می خواهند واژه های فارسی برای واژه های بیگانه پیدا کنند، خودشان از این واژه تزاروس استفاده می کنند.
البته شاید این کلمه ریشه فارسی داشته باشد. اما در کتابهای دبیرستان و دانشگاه یادم نمی آید که چنین چیزی خوانده باشم.

بدلیل تغییر برناهم سیمینار و اینکه من کارهای زیادی داشتم ، مجبور شدم که از سمینار بیرون بیایم و برای ساعت 14 برگردم.


ادامه این گزارش را بعد از ساعت 14 می نویسم.برنامه جدید سمینار :

نشست اول :
هیئت رئیسه : دکتر حسین غریبی - دکتر حری - دکتر خسروی - مهندس پور ممتاز
رئیس جلسه : دکتر حسین فریبی

8:50 - 9:10
طرح جامع زبان فارسی - مهندس پور ممتاز
9:10 - 9:30
اصطلاحنامه علوم انسانی -دکتر خسروی
9:30 - 9:50
اصطلاحنامه اسلامی- مهنس سمیعی
9:50 - 10
اصطلاحنامه فنی مهندسی - علوم پایه - کشاورزی - خانم بهشتی
10 - 10:20
نرم افزار تولید اصطلاحنامه - آقای نوروزی
10:20 - 10:40
کاربرد اصطلاحنامه و سیستمهای هوشمند در بازیابی اطلاعات - مهندس پارسی


نشست دوم :
هیئت رئیسه : دکتر سپهری راد - دکتر یحیی تابش - مهندس آزادنیا - مهندس امیر حسین سعیدی
رئیس جلسه : دکتر سپهری راد

11-11:30
بازشناسی حروف و علائم فارسی -مهندس صدیق
11:20 - 11:40
فناوری بازشناسی حروف فارسی - شرکت نگاره
11:40 - 12
خطا یاب املائی - شرکت گستره
12:12:20
خطایاب املائی - دکتر خداپرستی

نشست سوم :
14-14:20
مترجم فارسی - دکتر خداپرستی
14:20 - 14:40
مترجم فارسی - مهندس آیت اللهی
14:40 - 15
مترجم فارسی -مهندس هشام فیلی
15-15:20
مترجم فارسی - مبنا رایانه - مهندس علیرضا عبادت
15:20 - 15:40
فرازبان و تجزیه و تحلیل منطقی زبان - آقای یزدی پور

هیچ نظری موجود نیست: